Walne - zaproszenie

07
Czerw

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

Zarząd Stowarzyszenia Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawcze członków

Stowarzyszenia, które odbędzie się w środę 29 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury ul. A. Mickiewicza 19..

                       Porządek  zebrania :

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór Przewodniczącego zebrania

3. Wybór protokolanta zebrania.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2021 r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 r.

9. Zatwierdzenie sprawozdań merytorycznego i finansowego oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

10. Przedstawienie programu pracy Stowarzyszenia na 2022 r.

11.Wolne wnioski.

12. Zakończenie Zebrania.

Zdjęcia